Δυσλεξία

Τί είναι Δυσλεξία;

Ορισμός:

Η Δυσλεξία εντοπίζεται σε επίπεδο λειτουργικότητας του εγκεφάλου και δεν έχει σχέση με νοητική στέρηση. Συχνά έχει κληρονομική καταβολή . Η Δυσλεξία έχει σχέση με την κατάκτηση και επεξεργασία του λόγου. Εκδηλώνεται με δυσχέρειες στην γλωσσική έκφραση, κατανόηση, φωνολογική επεξεργασία, ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία και πολλές φορές στα μαθηματικά.

Η Δυσλεξία δεν οφείλεται σε έλλειψη κινήτρων, σε αισθητηριακές βλάβες, σε ακατάλληλη διδασκαλία ή συνθήκες. Επίσης η Δυσλεξία συνοδεύεται συνήθως με αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις που επηρεάζουν την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες και ιδιαίτερα η δυσλεξία έχουν σχέση με την γλωσσική εξέλιξη του παιδιού, έχει σχέση με την καταγωγή της στην διαταραγμένη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού.

Αυτές οι δυσκολίες διαχωρίζονται σε 4 όψεις:

  • Φωνολογία – φωνητικό σύστημα
  • Μορφολογία
  • Σύνταξη
  • Σημασιολογία

Σημαντικό είναι για ένα παιδί που καλείται να μάθει τον μηχανισμό της πρώτης ανάγνωσης και γραφής να αποκτήσει ένα πλήρες φωνολογικό – φωνητικό σύστημα.

Τα παιδιά λοιπόν που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία έχουν δυσκολία προς την ακουστική αντίληψη, ακουστική διάκριση, ακουστική ανάλυση φθόγγων, ακουστικό συνδυασμό, ακουστική σύνθεση, δηλ. δεν έχουν ακριβή και αυτοποιημένη κτήση όλων των φωνολογικών ικανοτήτων, παρουσιάζουν ελλιπή φωνολογική συνειδητότητα.

Γενικά πρέπει να εξασκηθεί η ακοή του παιδιού όσο καλύτερα γίνεται. Πολυάριθμες έρευνες απόδειξαν πόσο σημαντικό είναι το ακουστικό κανάλι στη μάθηση.

Ενεργοποιώντας τον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου έχουμε καλύτερη ακουστική αποκωδικοποίηση στη μάθηση και ιδιαίτερα στη σχολική.

Τα σύμβολα (γράμματα – γραφήματα) είναι πρώτα απ’ όλα ήχοι και αν ο μαθητής δεν κατορθώσει να τα μετατρέψει στους αντίστοιχους ήχους, τότε αδυνατεί να αναγνώσκει και στη συνέχεια δεν μπορεί να τους αποδώσει εννοιολογικό περιεχόμενο.

Το ίδιο θα συμβεί και στα μεγαλύτερα παιδιά που και όταν ξεπεράσουν το στάδιο της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, αν δεν έχουν ένα “καλό “ακουστικό αυτί, θα δυσκολεύονται να μετατρέπουν τον λόγο τον εσωτερικό σε εξωτερικό και κατόπιν γραπτό λόγο.

Οι τρεις αυτές διαδικασίες προϋποθέτουν άριστη λειτουργία της ακοής, της συνειδητοποιημένης ακοής στην εγκεφαλική περιοχή του κροταφικού λοβού.

Με άλλα λόγια για να έχει ένα άτομο μια καλή άρθρωση του λόγου, μια σωστή γλωσσική ρέουσα έκφραση και έκφραση με σωστό εννοιολογικό περιεχόμενο, πρέπει το αυτί να έχει επαρκή ακουστική πρόσληψη, καλή ακουστική αποκωδικοποίηση και ικανή ακουστική μνήμη.

Όταν λοιπόν τα παιδιά αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία ή αντιμετωπίζουν προβλήματα συγκέντρωσης και προσοχής, τότε πρέπει να ασκηθούν και να ξεμπλοκάρουν το ακουστικό τους κανάλι. Μέσα από τις διάφορες φωνολογικές ασκήσεις, αλλά και άλλες τεχνικές καθώς και με παρεμβάσεις σε λειτουργικό επίπεδο καθιστούν το άτομο ικανό να συγκεντρώνεται, να θυμάται και να μαθαίνει.

Το να “ακούω” σωστά, σημαίνει επικοινωνώ σωστά και ταυτόχρονα βρίσκω το “κλειδί της επιτυχίας “στη μάθηση, αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις.

"H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"
"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣ"


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me